Llar d'infants

Santa Maria

Quins serveis oferim

Un espai educatiu. A l'escola i als nous serveis els infants menors de 3 anys s'eduquen. Desenvolupen harmònicament les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials, ètiques i estètiques.

Tots els infants. Tots i cada un dels infants són atesos en la seva diversitat en un clima de valoració i de respecte, de comprensió de les diferències ja siguin de pensament, de creença de llengua, de raça, de sexe o de capacitat. Aprendre, junts, a viure. La llar d'infants SANTA MARIA, ofereix atenció individual i vida col·lectiva de manera equilibrada. Respectem cada infant, la seva història, el seu bagatge individual i al mateix temps proporcionem la dimensió social de viure amb els altres, d'una convivència entre iguals.

Educació compartida. Família, escola i nous serveis col·laboren estretament en la formació dels infants. Pares, mestres i altres professionals, coneixedors dels infants, estableixen una relació d'intercanvi d'experiències, criteris i opinions concretes sobre l'educació personal dels petits. Estabilitat i regularitat. L'estabilitat, font de seguretat per a infants i adults, és el teló de fons de la vida al centre educatiu. Una vida dinàmica i regular, que s'acomoda al progrés evolutiu i d'aprenentatge de cada infant. Un ritme ordenat i flexible que s'adequa a cada realitat concreta, a cada situació.

Relacionar-se per créixer. Les relacions personals de qualitat constitueixen l'eix principal en l'educació de la primera infància. Relacions entre l'infant i l'adult, relació directa i permanent entre el personal i cada família. Relació interna entre els components de l'equip del centre. Relacions que els infants estableixen entre ells, grans i petits, que es coneixen, s'interessen els uns pels altres i es respecten mútuament.


El fer quotidià dels infants al centre es recolza sobre dos pilars: el joc, activitat infantil per excel·lència i les situacions de vida diària: higiene, menjar, descans, entrada i sortida, etc.

Activitats de descoberta, d'experimentació, de manipulació i de construcció, de moviment, de pensament i d'imaginació, de comunicació i convivència amb els llenguatges: plàstic, musical i corporal. Activitats a través de les quals els infants aprenen a conèixer-se ells mateixos, a conèixer el món que ens envolta i a relacionar-se amb les persones i els objectes en situacions diverses. Activitats individuals o col·lectives, espontànies o suggerides per l'adult, en alternança i equilibri, garantia per als infants d'esdevenir protagonistes del propi progrés.

Dimensions a l'abast. Les dimensions dels serveis d'educació infantil son adequades a les capacitats de relació dels infants amb les persones i amb les coses: el número de nens a cada grup, la quantitat d'adults, els espais, l'equipament, la decoració. Totes les proporcions són pensades per als qui en fan ús per tal de facilitar-los un clima acollidor i personalitzat.

Entorn acollidor. Una atmosfera càlida i alegre, un entorn físic segur i acollidor. La distribució i l'organització de l'espai interior i a l'aire lliure estan pensades per a facilitar una vida de qualitat. Un espai per a cada funció, un espai per a tothom.

Una estructuració del tems que facilita el funcionament de la vida en comú i alhora garanteix el respecte al ritme individual, ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

Escoles i serveis creen i difonen un nou model d'educació dels més petits. Contribueixen a la configuració d'una CULTURA DE L'INFANT, que té en compte el valor inestimable de la infància capaç, competent i feliç.